Popi Pizza Voorwaarden

Disclaimer

Alle merken, auteursrechten, patenten, intellectuele en andere eigendommen die van toepassing zijn c.q. gebruikt of afgebeeld worden op de website van Popi Pizza Zuid Nederland BV behoren te allen tijde aan Popi Pizza Zuid Nederland BV BV, hierna genoemd als Popi Pizza, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, dan wel in het geval het intellectuele eigendomsrechten van derden betreft. De intellectuele eigendomsrechten worden op geen enkele wijze in licentie gegeven of overgedragen aan derden.

Elke vorm van reproductie (zulks in de ruimste zin van het woord), ieder gebruik van een kopie, of het verveelvoudigen of verspreiden van (een gedeelte van) de inhoud van de website van Popi Pizza Zuid is strikt verboden, tenzij voorafgaand schriftelijke toestemming van Popi Pizza Zuid Nederland BV is verkregen. Onder (een gedeelte van) de inhoud van de website van Popi Pizza wordt (onder meer, doch niet uitsluitend) verstaan alle (video- of foto-) afbeeldingen, logo's, of ander materiaal zichtbaar op de website van Popi Pizza. Gebruik van (een gedeelte van) de gegevens van de website van Popi Pizza op een andere website is verboden.

Popi Pizza Zuid Nederland BV verricht bijzonder veel inspanningen om de op de website gegeven informatie zo actueel mogelijk te houden. Het is desondanks mogelijk dat informatie op de website niet (meer) in overeenstemming is met de werkelijkheid. Popi Pizza Zuid Nederland BV aanvaardt voor dergelijke onjuistheden of onvolledigheden geen enkele aansprakelijkheid en kan niet gehouden worden eventueel als gevolg daarvan geleden schade te vergoeden. Popi Pizza Zuid Nederland BV staat niet in voor de veiligheid van haar website.
Popi Pizza Zuid Nederland BV sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de website van Popi Pizza uit, tenzij deze schade het directe gevolg is van opzet of een grove fout van Popi Pizza. Daarbij dient onder meer (doch niet uitsluitend) gedacht te worden aan schade als gevolg van virussen, computerfraude, schade aan hard- of software. Gebruik van de website geschiedt dan ook geheel voor eigen rekening en risico. Popi Pizza Zuid Nederland BV sluit ten slotte iedere aansprakelijkheid uit voor schade die is ontstaan c.q. is veroorzaakt als gevolg van fouten en / of grove opzet van ondergeschikten en niet-ondergeschikten.
Popi Pizza Zuid Nederland BV is niet aansprakelijk c.q. verantwoordelijk voor (de inhoud van de) websites van derden waartoe de bezoeker toegang krijgt via eventuele "hyperlinks" die aanwezig zijn op de website van Popi Pizza Zuid Nederland BV. De deelnemer c.q. bezoeker van de internetsite van Popi Pizza is zich er van bewust dat aan het gebruik van internet bepaalde risico's verbonden zijn.

Onze locaties

Op dit moment enkel nog beschikbaar in Tilburg maar snel zal ook buiten Tilburg uitbreiding gaan plaatsvinden. Er wordt hard gewerkt aan de verfijning van ons concept voor verdere uitrol.

Klant is koning

Wij nemen onze klanten serieus en hechten daarom veel waarde aan de mening van onze klanten. Heeft u suggesties, vragen of opmerkingen of zelfs een onvoorstelbare klacht over onze producten, diensten of medewerkers, meldt het ons dan door onderstaand contactformulier in te vullen!

Ook complimentjes of leuke suggesties zijn uiteraard altijd welkom ;-)

loading map...